Inglis, NSW, Australia

Place name
Inglis, NSW, Australia
Birth place of