Recorded name

Name for display
Charles Sydney Nasmyth
Family name
Nasmyth
Other names
Charles Sydney